Wednesday, November 12, 2008

Det Overnaturlige

Kan vitenskapen bevise det overnaturlige?

Ofte lyder definisjoner av det overnaturlige noe ekvivalent til: ”Ethvert fenomen ’hinsides’ naturen, i den forstand at slike fenomen ikke kan forklares ved naturlige mekanismer fordi overnaturlige hypoteser ikke kan observeres eller testes, derfor ikke motbevises, og ligger dermed ’utenfor’ vitenskapens domene, men derimot bestemt innenfor sfæren av det ’spirituelle’, ’religiøse’ og ”metafysiske’.”

Lignende definisjoner av det overnaturlige lider av fatale feil. For det første, tar de ikke for seg metafysikken av det overnaturlige; de svarer ikke på spørsmålet: Hva er de mest fundamentale fellesnevnere som karakteriserer klassen av overnaturlige fenomener? Frasen ”hinsides naturen” forteller oss ingenting om essensen av det overnaturlige, men impliserer kun at mennesket anser det overnaturlige som metafysisk distinkt fra det naturlige. Det er, altså, en total neglisjering av selve typen informasjon en definisjon bør gi oss.

Definisjoner av det overnaturlige tar ofte for seg epistemologi – om hva kunnskap er og hvordan mennesket kan etablere kunnskap – og forsøker å svare på spørsmålet: Kan mennesket ha kunnskap om det overnaturlige, og ved hvilken metode? Derfor blir det ofte hevdet at det overnaturlige verken kan ”observeres”, ”testes”, eller ”motbevises”. Men dette er feilaktig og villedende anvendelse av disse termene. Det er ikke noe ved det overnaturlige i seg selv som tilsier at slike fenomen ikke kan undersøkes og bevises av vitenskapen.

Når mennesker snakker om det overnaturlige, mener de og forstår de med ordet, ’noe som er metafysisk distinkt fra det naturlige’. Vi må derfor etablere en definisjon av det overnaturlige som reflekterer hva mennesker legger i termen ”overnaturlig” og samtidig kvitte oss med den feilaktige oppfatningen om at det overnaturlige er ”hinsides naturen” og ”utenfor vitenskapens domene.”


Entiteter og Vesener

For å finne ut hva som karakteriserer det overnaturlige, må vi undersøke eksempler på fenomener som mennesker er tilbøyelige til å betegne som ”overnaturlige.” Hvilke eksempler har vi på overnaturlige entiteter? De fleste ville nok være enig i at guder, engler, demoner, og spøkelser ikke er naturlige vesener. Vi må så stille oss spørsmålet: Hva har disse felles? Vi vil da finne at hva som karakteriserer overnaturlige entiteter og skiller dem fra naturlige vesen, er at de besitter én eller flere mentale krefter som ikke kan totalt reduseres til ikke-mentale mekanismer.
For eksempel, er alle disse entiteter hevdet å være ”immaterielle” og ”ulegemlige”; de er ’ikke komponert av materie’, og ’har ikke en fysisk kropp eller nervesystem’. De er også ofte hevdet å kunne fremkalle effekter kun ved å ville dem å skje – for eks., når gud påstås å ha skapt lys i universet ved å mumle ”la det bli lys,” og slik ble det, på samme måte som Harry Potter mumler ”lumos” og det blir lys på tuppen av tryllestaven hans. Dermed, er evnen til å forårsake eksterne hendelser ved kun viljekraft overnaturlig, siden det ikke involverer noen ikke-mentale mekanismer eller noe som medierer mellom viljen og dens realisering – gud har verken kropp eller nervesystem – og slik direkte mental kausalitet er overnaturlig.


Krefter, Objekter og Substanser

Det overnaturlige besitter ofte krefter som ikke kan reduseres til ikke-mentale mekanismer og som ikke er avhengig av ikke-mentale mekanismer for sin eksistens, for eks., Luke Skywalkers evne til å flytte objekter med tankene; Voldemorts evne til å besette andres sinn; eller Nostradamus evne til å forutsi fremtiden.

Overnaturlige objekter eller substanser er dermed objekter eller substanser som besitter krefter som ikke kan reduseres til ikke-mentale mekanismer, for eks.: Lovkisten som skaper byller på kroppen til alle som forsøker å stjele den og umiddelbart dreper alle som berører; eller sjelen som besitter ”personlighet”, ”hukommelse”, ”følelser”, ”kognisjon” foruten hjernen, og kan ”kommunisere” med andre sjeler (telepati) og Gud (åpenbaring) foruten kropp.


Overnaturlige Hendelser

Hva karakteriserer hendelser som mennesker er tilbøyelige til å kalle ”overnaturlig”? De er forårsaket av et overnaturlig vesen, som regel en guddom. Selve effekten av hendelsen kan være et naturlig fenomen, men årsaken må være overnaturlig for at hendelsens effekt skal være overnaturlig. For eks., er den påståtte oppstandelsen til Jesus ikke nødvendigvis overnaturlig, men kan forklares naturlig – vi kunne vekket Jesus fra de døde med en hjertestarter! Det som gjør oppstandelsen overnaturlig er at den forklares med en intervensjon forårsaket av et overnaturlig vesen. Mirakler er definert som ”en avbrytelse av naturlovene”; et brudd på normal kausalitet. Altså, er overnaturlige hendelser ofte karakterisert ved et overnaturlig årsak-virkning forhold.


Definisjon av ”det overnaturlige”

Analysen av eksempler på overnaturlige vesener, krefter og hendelser, fører oss til følgende definisjon: Det overnaturlige er alt som ikke kan reduseres til ikke-mentale mekanismer, og/eller som ikke avhenger av ikke-mentale mekanismer for sin eksistens. Dermed, er det naturlige alt som kan reduseres til ikke-mentale mekanismer.

Vi kan se av definisjonen at det ikke er noe i det overnaturlige i seg selv som utelukker at det kan observeres, testes eller motbevises av vitenskapen. Hvis det finnes noe overnaturlig, har vi, i prinsippet, en mulighet til å oppdage og erverve kunnskap om det. Antikkens vitenskapsmenn og filosofer forente vitenskap og religion. På den tiden tilsa menneskelige observasjoner at, for eks., naturen var intelligent designet. Religiøse tenkere har forsøkt å bevise eksistensen av det overnaturlige generelt og guds eksistens spesielt med en rekke argumenter med minst ett empirisk premiss.


Observerbarhet og Testbarhet

Observerbarhet er ikke en spesiell karakteristikk av det overnaturlige, og selv om vi ikke kan se inn i en boks betyr det ikke automatisk at innholdet er overnaturlig. Den underliggende mekanikk av kvantefenomener kan være fysisk utenfor vår observasjon, men ingen ville dermed konkludere at kvantemekanikk er overnaturlig.

Testbarhet er heller ikke en spesiell karakteristikk av det overnaturlige. Hvis du fikk kreftene til Yoda i Star Wars, kunne vi teste dem eksperimentelt, og måle rekkevidden av dem. Dessuten, har slike påståtte krefter allerede blitt testet av vitenskapen. Telepati, psykokinese og prekognisjon har ikke mottatt noen empirisk støtte.

Fortsatt har ingen vunnet de én million dollar utlovet av magiker og ateist James Randi til den eller de som kan bevise paranormale krefter eller demonstrere paranormale fenomener. Til og med noen av de fremste vitenskapsmenn i England har feilet Randis test, da de ikke maktet å demonstrere at homeopati har noen medisinsk effekt ved at den kjemiske løsningen virker fordi vann har ”hukommelse.”


Trollmenn og Illusjonister

Anta at Hummelsnurr fra Harry Potter-bøkene eksisterer, og at han kan med ren viljen og en liten bevegelse av tryllestaven, transfigurere en frosk til en ravn eller tvinge personer til å danse salsa. Vi kunne ha vitenskaplig dokumentert denne magien, og dermed bekrefte utenfor all tvil at effekten eksisterer. Dette er grunnen til at Magidepartementet forsøker å forhindre at magien skal bli oppdaget av vanlige mennesker.

Dagens trollmenn er illusjonister, som, for eksempel, den berømte ateisten Darren Brown, som ærlig innrømmer at hans triks er basert på psykologiske teknikker og juks. Så, selv om vi kanskje ikke forstår eller kan forklare hvordan det er mulig å bøye en skje eller sage en person i to deler, er det ikke dermed automatisk rettmessig å tro at noe magisk har forekommet før vi har positiv evidens å vise til.


Årsak og Virkning

Påståtte brudd på naturlovene har heller ikke mottatt støtte i evidens. Healing ved bønn har blitt testet eksperimentelt og ingen rapporterte tilfeller har bestått kritisk undersøkelse. Til og med de to angivelige miraklene utført av Moder Theresa har blitt benektet i senere tid som påfunn. Overnaturlig kausalitet har dermed ikke blitt demonstrert.

Den fremste påstanden om brudd på naturlovene ved overnaturlig årsak, er når religiøse hevder at ”gud gjorde det” ved å ville det. Men, i hvert eneste tilfelle hvor et fenomen har blitt forklart med ”gud gjorde det,” har vitenskapen funnet at, ”likegyldige ikke-mentale mekanismer foruten formål i øyet”, var årsaken. Lyn og torden er ikke forårsaket av Tor med hammeren som kjører over himmelhvelvingen; tsunamier er ikke tegn på Poseidons vrede; levende vesener ble ikke designet av en kosmisk intelligens; og universet er ikke opprettholdt av guds vilje. Dermed, er det ingen grunn til å anta at en kosmisk intelligens har noen gang grepet inn i historiens gang.


Evidens og Rasjonalitet

Vitenskapen har ingen spesielle problemer med å undersøke overnaturlige hypoteser. Hvis vi utfører en grundig undersøkelse og sitter igjen med kun en overnaturlig hypotese med prediktiv suksess, så har vitenskapen etablert det overnaturlige. Vitenskap kan derfor bevise det overnaturlige, vi behøver kun evidens. Med tilstrekkelig datagrunnlag ville enhver fornuftig vitenskapsmann bli overbevist til å tro på det overnaturlige.

For eks., hvis kreasjonisme var sant, ville vi til nå ha akkumulert tonnvis av evidens for at jorden er i sentrum av universet og alle fossiler ville blitt datert til ikke eldre enn seks tusen år gamle, osv. Men våre data viser ikke dette. Det overnaturlige ligger utenfor vitenskapens domene kun i den forstand at overnaturlige fenomener ikke har mottatt støtte fra datagrunnlaget vårt.

Konklusjon

Definisjonen av det overnaturlige som ”det som ikke kan reduseres til ikke-mentale mekanismer” ligger nærmere hvordan mennesker tenker og snakker om det overnaturlige. Den får frem distinksjon mellom det naturlige og det overnaturlige, og er derfor bedre enn den tradisjonelle misoppfatningen om at det overnaturlige er ”hinsides naturen”. Definisjonen viser også at det overnaturlige kan observeres, testes, og bevises eller motbevises av vitenskapen.

No comments:

Post a Comment