Tuesday, June 16, 2009

Naturalistiske Dyder: det Åpne Sinn


En av naturalismens dyder er et åpent sinn: å være mottakelig for ny intellektuell stimuli.

Åpensinnethet er en essensiell komponent av kritisk tenkning. Vitenskapen dør foruten åpne sinn, fordi, hvis man ikke er villig til å vurdere nye ideer, hypoteser, beviser eller argumenter, blir det nærmest umulig å utvikle ens forståelse og kunnskap om universets fenomener.

En person som skårer høyt på ”åpensinnethet,” vil også tendere skåre høyt på nysgjerrighet, kreativitet og intellektuell redelighet.

En åpensinnet person vil ikke bare være en passiv mottaker, men aktivt søke intellektuell stimuli. Ny stimuli vil kunne føre til at man tenker i nye baner, og man åpner da dører til ny forståelse og innsikt. Dette vil kunne utfordre hva man allerede holder for å være korrekte beskrivelser av virkeligheten, og er man er villige til å endre sine meninger i lys av ny data og argumenter vil man kunne hele tiden ha betydelig progress i ervervelse av kunnskap.

Åpensinnethet er dermed en buffer mot dogmatikk, fordi man som regel erkjenner at man er feilbarlig og dermed aldri kan, eller vil aldri, hevde å besitte absolutt sannhet eller personlig innsikt i det ukjente.


Trangsynthet

Vitenskapen blir av og til anklaget for å være trangsynt. Denne anklagen hviler som regel på uvitenhet om hva det vil si å være åpensinnet.

Man er ikke trangsynt hvis man ber om beviser før man forplikter seg til en eller annen konklusjon. Det ville være absurd å hevde at en dommer i en rettssak var trangsynt fordi han krevde bevis før han sperret den tiltalte inne i fengsel

Teoretisk sett, vil et åpent og kritisk sinn av og til kunne avvise sanne ideer, men vil nesten alltid identifisere og forkaste falske ideer. Hvis man i tillegg er åpen for å revurdere ens meninger, vil man over tid luke ut falske ideer og kun sitte igjen med kunnskap.

Hvis man er åpensinnet, men ikke krever beviser, er man godtroende, og man vil i større grad akseptere absurde og irrasjonelle ideer. Man er også potensielt lettlurt; noe som kan ha betydelig negativ effekt på liv og helse.

Er man trangsynt, vil man også gjerne være dogmatisk og mene at man besitter ”sannheten”; det er altså ikke behov for å vurdere nye beviser eller argumenter, og dette saboterer personens læringsprosess.

Anklager man skeptikeren eller vitenskapen for å være trangsynt fordi de ber om evidens, så er det at ens krav krever suspensjon av kritisk tekning, en indikasjon på at man selv er arrogant.

No comments:

Post a Comment