Sunday, June 6, 2010

Hamas


Hamas er gren av Det Muslimske Brorskap (den største islamistiske bevegelsen i verden, som ens ultimate mål er å islamisere hele verden). Hamas rolle og mål er å eliminere staten Israel. I sine forsøk på å oppnå målet tar Hamas i bruk en rekke midler, deriblant terrorisme, barnemishandling og propaganda.


Om Islam: Dens Rolle og Innvirkning

I Hamas’ eget partiprogram står det at organisasjonen ”henter sine retningslinjer fra islam, avleder fra den sin tenkning, tolkning og sitt syn på tilværelsen, livet og menneskeheten…og blir inspirert av islam i alle avgjørelser den tar.”

Hamas identifiserer seg selv som en muslimsk organisasjon. Koranen og andre muslimske tekster blir sitert flere ganger i Partiprogrammet. Hvorvidt alle deres tolkninger av tekstene er rimelige kan diskuteres.

Hamas hevder at bare ”under islams skygge kan tilhengere av alle religioner leve side om side i harmoni og med sikkerhet for sine liv, eiendeler og rettigheter. I islams fravær oppstår konflikter, undertrykkelse blir vanlig, korrupsjon tar overhånd og oppvigleri og krig hører til dagens orden…”


Om Jihad

Ifølge Hamas er kampen mot Israel ”pålagt” alle ”jihad-kjempere” av Allah. Alle ”sjeler vil forene seg med alle de jihad-krigere som har ofret sine liv …” Hamas mener altså at en perfekt skaper av universet har pålagt dem å kjempe og at de som dør i denne kampen vil komme til et perfekt sted som belønning. Hamas forstår Jihad i kontekst av Hasan Al-Banna sin tolkning av Koranen og tradisjonene om Muhammeds ytringer og gjerninger. Al-Banna grunnla Det Muslimske Brorskap og skriver i ”Jihad” (1928):

“Jihad is an obligation from Allah on every Muslim...Allah has ascribed great importance to jihad and has made the reward of the martyrs and the fighters in His way a splendid one...The weaknesses of abstention and evasion of jihad are regarded by Allah as one of the major sins...Islam is concerned with the question of jihad and the drafting and the mobilization of the entire Umma {the global Muslim community} into one body to defend the right cause with all its strength...The verses of the Qur'an and the Sunnah of Muhammad...are overflowing with all these noble ideals and they summon people in general...to jihad, to warfare, to the armed forces, and all means of land and sea fighting.”(I: Jihad Watch, 2008).

I Hamas’ partiprogram står det også: "...Jihad innebærer ikke bare å frakte våpen og sverte fienden, å komme med positive kommentarer, skrive gode artikler og nyttige bøker og gi en hjelpende hånd er også jihad, slik Allah har anvist, så lenge hensikten er et oppriktig ønske om å gjøre hans banner enerådende.” Altså, alle midler som fører nærmere målet om å islamisere verden er jihad. Dette inkluderer de sosiale tiltakene til Hamas. For eksempel, lover de å gi betydelig økonomisk støtte til familien til unge muslimer hvis de blir martyrbombere (Stern, 2004).


Det Muslimske Brorskap

Hamas er ”en av vingene til De muslimske brødrene i Palestina. Den muslimske brorskapsbevegelsen er en verdensomspennende organisasjon og den største islamske bevegelsen i moderne tid. Den er kjennetegnet av dyp refleksjon, av presise forestillinger og av en helhetlig forståelse av alle sider ved islam i alle livets avskygninger: livssyn og tro, politikk og økonomi, utdanning og samfunn, rettssystem og regler, indoktrinering og undervisning, kunst og publikasjoner, i det skjulte og det åpenbarte og på alle andre livsområder.”

I 1991 ble det rapportert at Det Muslimske Brorskaps “work in America is a kind of grand Jihad in eliminating and destroying the Western civilization from within and "sabotaging" its miserable house by their hands and the hands of the believers so that it is eliminated and God's religion is made victorious over all other religions.” (The Investigative Project on Terrorism, 2009).


Barnemishandling

Hamas legitimerer ”indoktrinering” av barn. Indoktrinering er en sterk form for sosialisering av et barn foruten noen form for rasjonell prosess hvor hovedmålet er at barnet skal akseptere visse meninger, samt at disse meninger skal være så motstandsdyktige mot endring som mulig. Dette har den psykologiske effekt på barnets sinn at de blir dogmatiske og mister nesten hele sin evne til intellektuelt å analysere de indoktrinerte meningene. Indoktrinering handler ikke om sannhet eller bevisførsel, og er dermed det helt motsatte av undervisning. På grunn av dette er indoktrinering både et grovt brudd på barns rettigheter til selvbestemmelse og undervisning, men også psykologisk mishandling (Humphrey, 1998; Winn, 2000).

Hamas bruker indoktrinering i den hensikt å få støttespillere for sin sak, og tar derfor for seg barna fra de fødes fordi de vet at barn ikke har mental eller fysisk kapasitet til å stå imot dem. Hamas vet at hvis ”åndsfellesskap råder, vil fellesskapsfølelsen bli dypere og samarbeidsviljen og medfølelsen få bedre råderom. Følelsen av fellesskap vil styrkes, og de militære rekkene vil bli sterkere i møte med fienden.” Derfor har Hamas, for eksempel, arrangert ”sommercamp” for barn fra alderen 8 til 17 år. Mange arabisk-palestinske foreldre trakk barna fra campen etter at de fikk vite at Hamas lærte barna å bruke våpen og sitere voldelige koranvers. Hamas ble beskyldt fra flere hold for å ha ”hjernevasket” barna og lært dem ”hat” (Jihad Watch, 2007).

Men Hamas mener dette må gjøres for å ”rense ut alle spor etter den ideologiske invasjonen,” og at hele det muslimske samfunnet ”må delta i denne bevisstgjøringen” ved for eksempel ”å innføre fundamentale forandringer i skolenes pensum.” Noe av det de vil endre i pensum er uten tvil historiske fakta om Palestina.


Om Det Britiske Palestinamandatet

”[Hamas] tror at landet Palestina har vært en islamsk waqf gjennom alle generasjoner og vil være det inntil oppstandelsens dag.”

Det har aldri eksistert noen stat som har blitt kalt Palestina. Gjennom historien har ”Palestina” blitt brukt om et område i Midtøsten med varierende omfavn. Palestina blitt brukt om et område som inkluderer dagens Israel, de palestinske territoriene, Jordan, samt deler av Libanon og Syria. I en mer snever bruk, omfatter Palestina kun Israel, de palestinske territoriene; et område som før Første Verdenskrig var dette området en del av det Ottomanske riket.

Under Frøste Verdenskrig ble det Ottomanske riket beseiret og delt opp blant seiersherrene. Storbritannia fikk da mandat over et område som de kalte Palestina. Etter Andre Verdenskrig ble området oppdelt i en arabisk og en jødisk stat av en komité opprettet av FN. Denne to-stats-løsningen ble godkjent med 33 stemmer for, 13 mot og 10 blanke. Jødene godtok oppdelingen, men det gjorde ikke muslimene eller de fem arabiske landene som da var FN-medlemmer.

Jødene erklærte staten Israel som en uavhengig nasjon 15. mai, 1948. I Deklarasjonen står det blant annet: ”We appeal ... to the Arab inhabitants of the State of Israel to preserve peace and participate in the upbuilding of the State on the basis of full and equal citizenship and due representation in all its provisional and permanent institutions.”

Israel ble raskt anerkjent av Sovjetunionen, USA og mange andre land, men ikke av de omkransende arabiske statene. Bare timer etter Israel ble en stat ble de angrepet av Libanon, Syria, Irak og Egypt krig, samt frivillige fra Saudi Arabia, Libya og Yemen. De arabiske statene erklærte offentlig at de anså FNs oppdeling som ugyldig og at deres mål var å opprette en arabisk stat over hele området (Wikipedia, 2008). Det er dette målet Hamas forsøker å oppnå.
Ifølge Hamas kan ingen ”gi avkall på det, en del av det eller oppgi det eller en del av det...Dette er statusen til et land som hører inn under islamsk sharialov, og den samme lov gjelder for alle land som er erobret av islam med makt og på den måten blitt waqf-land som følge av erobringen.”

De første muslimene kom til regionen i 634, erobret Jerusalem i 638, og fikk kontroll over et større område. Jødene har hatt tilknytning til dette området i over 3000 år. Hamas skyter seg også i foten ved å argumentere at området tilhører muslimer med den begrunnelse at de en gang i tiden erobret det. For hvis de ikke skal være hyklerske, må de tillate jødene å anvende samme prinsipp, og dermed er de territoriene som Israel råder over legitimt jødisk, siden de var den siste ”erobrende makt” til å ta kontroll over dem. Ifølge deres egen logikk må de altså erobre landet tilbake ved krigføring.

Hamas hevder også at Jerusalem er en hellig muslimsk by fordi det er ”stedet der profeten…steg opp til himmelen” og siterer Koranen (kapittel 17, vers 1). Det er imidlertid flere Islam-eksperter som hevder at Jerusalem egentlig ikke nevnes i Koranen, og at det er ikke noe som tilsier at Muhammed noen gang var i Jerusalem (Fitzgerald, 2006). Men for Hamas er verset tydeligvis tilfredsstillende til å kunne kreve Jerusalem.


Om Målsetningene for Jihad

Hamas er fiender av alle som står i bevegelsens ”vei for å hindre den i sin virksomhet.” Hamas ”bestreber seg på å løfte Allahs banner over hele Palestina” og å ”fjerne ondskapen (Sionismen) ved å knuse den og å overvinne den slik at sannheten (Islam) kan råde grunnen alene.” Hvilket nødvendigvis betyr utslettelse av Israel. I tillegg kjemper Hamas for å ”å utbre sin religion over hele kloden og kjemper for seier ved å styrke sin posisjon og ved å oppfordre til jihad…” Jihad skal føres ”uansett hvor lang tid det vil ta.” Tilsynelatende har de ikke noen intensjon om å legge ned våpnene. Hamas siterer en tradisjon hvor Muhammed skal ha sagt at: ”Den forjettede tid vil først komme når muslimene tar kampen opp mot jødene og dreper dem…(sitat etter Bukhari og Muslim).” ”[Hamas] vil ikke spare noen anstrengelser for å fremme sannhet (Islam) og fjerne ondskap (Sionismen), i tale og i handling, både her og på hvilket som helst sted der bevegelsen kan nå frem og utøve innflytelse.” At de ikke vil spare noen anstrengelser vises ved deres legitimering av drap på sivile Israelere, med den begrunnelse at alle ”som forbereder et angrep…regnes som deltakere i angrepet selv om de ikke har vært med på det” og de ” som oppdrar en kriger i hjemmet sitt, regnes som en som selv deltok i angrepet.”


Om Forhandlinger

På grunn av at Hamas er innstilt på å gjenerobre hele Palestinamandatet eliminerer de muligheten for quid pro quo forhandlinger. Ifølge Hamas ”finnes ingen løsning på” konflikten ”uten gjennom jihad” og derfor er ”internasjonale konferanser” bare ”bortkastet tid.” Hamas anser Camp Davis-avtalene som ”forræderske” og var sterke motstandere av Oslo-avtalen, som de forsøkte å ødelegge (Wikipedia, 2008b). Hamas vil trolig kun utnytte slike forhandlinger til å få Israel til å godkjenne noen av deres krav, og så lure Israel til å tro at de vil selv opprettholde sin del av avtalen.

Ifølge Hamas står ”fredsløsninger, og de internasjonale konferanser som skal løse” konflikten mellom Israel og de palestinske territoriene ”i motsetning til det [Hamas] satser på.” Hamas har ”ingen tro på at (de internasjonale) konferansene verken er i stand til å imøtekomme kravene eller gjeninnføre rettigheter eller skape rettferdighet for de undertrykte.” Hamas anser ”konferansene” som ”et middel til å utnevne vantro mennesker til meklere i islamsk landområde,” og stiller spørsmål ved når har ”de vantro noensinne møtt de troende med rettferdighet?” Vel, muslimer i Israel nyter faktisk flere rettigheter enn de gjør i noe muslimsk land (FNs Utviklingsprogram, 2006).

Men ifølge Hamas vil ikke jøder eller kristne ”bli fordøyd med” muslimer før de ”går over til deres tro.” Hamas siterer deretter Koranen, kapittel 2, vers 120, som sier: ”Og jødene vil ikke bli fornøyd med dere, heller ikke de kristne, før dere går over til deres tro. Utbryt: Sannelig, Allah er vår veileder! Og hvis dere skulle komme til å godta deres ønsker etter at dere har lært sannheten å kjenne, vil dere ikke få noen beskyttende venn eller hjelper av Allah.” Og senere siteres kapittel 3, vers 12: ”Si (O, Muhammed) til de som ikke tror: Dere skal bli overvunnet og kastet i helvete, et smertefullt hvilested.”


Om Nasjonalisme

Ifølge Hamas er ”nasjonalisme” en ”fast bestanddel av den religiøse tro” og ikke noe er ”dypere i nasjonalismen enn det å føre krig mot fienden og konfrontere ham når han setter føttene på muslimenes land. Og dette blir en individuell plikt som binder enhver muslimsk mann og kvinne. En kvinne må gå ut og slåss mot fienden til og med uten ektemannens velsignelse og en slave uten å ha innhentet sin herres tillatelse”

Hva er det kvinner og slaver trenger tillatelse til da? Dette lukter kjønnsdiskriminering og slaveri! Videre står det i partiprogrammet til Hamas:

”Mens andre former for nasjonalisme legger vekt på det materielle, for eksempel menneskelige og territorielle betraktninger, innebærer Hamas forståelse av nasjonalisme, i tillegg til alt dette, de helt avgjørende guddommelige faktorer som tilfører nasjonalismen sin ånd og sitt liv.”

Altså, nasjonalisme foruten Islam er tomt. For Hamas er dette fundamentalt et spørsmål om religion, ikke territorium pr se. Hamas anser ”[a]vståelse av en eneste del av Palestina” som en ”avståelse av en del av religionen.”


Om Kvinners Rolle

Om kvinner står det i Partiprogrammet til Hamas:

”Muslimske kvinner har ikke noen mindre rolle enn menn i frihetskrigen. De produserer menn og spiller en stor rolle i å lede og oppdra den nye generasjon. Fiendene har forstått den rollen de har. Derfor er de klar over at hvis de kan lede og oppdra den muslimske kvinnen på en måte som distanserer henne fra islam, kan de vinne krigen. Du kan se at de gjør vedvarende anstrengelser i den retning ved hjelp av markedsføring og filmer, pensa, opplæring og kultur…Kvinnene i hjemmet skal oppdra sine sønner slik at de etterlever de religiøse påbud som en forberedelse til jihad-plikten som venter sønnene. Vi må derfor være oppmerksomme på skolene og pensaene som er retningsgivende for muslimske kvinners oppdragelse, slik at vi gjør dem til rettskafne mødre som er bevisste på sine plikter i frihetskrigen.”


Om Israel

Ifølge Hamas er Israel ”en ondskapsfull, naziliknende fiende, som ikke skjelner mellom mann og kvinne, gammel og ung…Vår fiende praktiserer kollektiv avstraffelse når de plyndrer folks hjemland og eiendeler, og forfølger dem når de blir jaget ut i eksil til steder der de har samlet seg. Fienden har tydd til beinknusing, åpnet ild mot kvinner og barn og de gamle, med og uten grunn, og de har opprettet fangeleirer hvor tusenvis er blitt internert under umenneskelige forhold. I tillegg ødelegger de hus, gjør barn foreldreløse og avgir undertrykkende rettsavgjørelser overfor tusenvis av unge mennesker som tilbringer sine beste ungdomsår i mørke fangehull…I deres grusomme militæraksjoner skjender de folk på samme måte som de mest avskyelige krigsforbrytelser. Å jage mennesker ut av landet er en annen måte å drepe dem på.”

Hamas hevder at Israel ønsker ”å ekspandere til Nilen og Eufrat,” og at de ser ”fremover mot nye erobringer” og at deres ”renkespill har blitt utlagt i Sions Eldste protokoller..” Sions Eldste protokoller er et forfalsket dokument. Tydeligvis er ikke Hamas opptatt av historisk vitenskap eller sannhet, kun sin egen ”sannhet.”


Om Jødene

Ifølge Hamas har jødene brukt sin rikdom til ”å ta kontroll over mediene i verden”; ”oppmuntre til revolusjoner i ulike deler av verden for å fremme sine interesser og etterpå plukke opp fruktene,” som blant annet ”den franske og den russiske revolusjon”; ”etablere hemmelige organisasjoner som nå er spredt over hele jorden for å ødelegge samfunn og fremme sionistiske interesser” som for eksempel ”frimurerne”; ”få kontroll over de imperialistiske statene og fikk dem til å kolonisere mange land for å få kontroll over rikdommene i disse”; ”sto bak første verdenskrig i den hensikt å fjerne Det islamske kalifat”; ”sto også bak andre verdenskrig”; ”oppmuntret til opprettelsen av De forente nasjoner og Sikkerhetsrådet for å erstatte Nasjonenes forbund, og for å styre verden ved hjelp av mellommenn. Det brøt ikke ut noen krig uten at deres fingermerker var der…Imperialismens hærstyrker, både i det kapitalistiske Vesten og i de kommunistiske landene i øst, støtter på skift fienden med all sin makt, både med menneskelige og materielle ressurser. Når islam kommer på banen, forener alle vantroens styrker seg for å stoppe den fordi vantroens folk opptrer i fellesskap.”


Referanse:

Al-Banna, H. (1928). Jihad. I: Jihad Watch (2008).

FNs Utviklingsprogram (2006)

Humphrey, N. (1998). What shall we tell the children? Social Research, 65, 777-805.

Jihad Watch (2007). Jihad Summer Camp!

Koranen

Stern, J. (2004). Terror In the Name of God.

Hamas Covenant (1988). I: The Avalon Project (2008)

The Investigative Project on Terrorism (2009). An Explanatory Memorandum on the General Strategic Goal for the Brotherhood in North America.

Wikipedia (2008). British Mandate of Palestine.

Wikipedia (2008b). Oslo Accords.

Winn, D. (2000). The Manipulated Mind.

No comments:

Post a Comment