Sunday, March 18, 2012

Utsendelse av Etiopiske Foreldre


Flere barn kan bli adskilt fra en forelder på ubestemt tid. Når som helst kan politiet komme og ta far eller mor ifra dem. Det medfører at familier splittes og primære omsorgsgivere rykkes ut av barnas liv.

Norge har inngått en returavtale med det diktatoriske regimet i Etiopia. Regjeringen gav etiopiere med avslag på asylsøknaden en frist til 15. mars til å returnere frivillig. Nå er fristen ute og de uten oppholdstillatelse kan tvangsreturneres (1). Dette kan få hjerteskjærende konsekvenser for mange familier.

Barna er enten norske borgere eller de har permanent oppholdstillatelse eller annen tillatelse. Mange har flyktningestatus som etterhvert vil gi norsk statsborgerskap (2). Den ene forelderen fått asyl eller opphold på humanitært grunnlag, mens den andre forelderen har utvisningsvedtak (3).

I avslag i disse sakene er det ikke uvanlig at følgende begrunnelse gis fra utlendingsforvaltningen: ”Det forutsettes at herboende (navn på forelder) vil ivareta barnets omsorgsbehov og det vises til at barnet og klager kan opprettholde kontakt via telefon, skype og med feriebesøk i naboland…” (2). Men Skype kan ikke erstatte den omsorg barna får gjennom å leve i nær kontakt med sin forelder. Barna kan ikke klemme sin mor eller far over telefon.

Flere av mødrene og fedrene risikerer å få innreiseforbud i 2 eller 5 år grunnet sitt ulovlige opphold i Norge (2). Enkelte har begått hva regjeringen anser som en forbrytelse: å arbeide og betale skatt, i god tro fordi man hadde fått tilstendt skattekort (3). Svært mange av disse foreldrene har hatt en forsørgerrolle ovenfor sin familie. Det vil derfor være flere tilfeller hvor den herboende part ikke oppfyller underholdskravet, som er ett av vilkårene for familiegjenforening. I slike tilfeller vil atskillelsen fra barna ved tvangsretur bli varig (2).

En forelder blir adskilt fra sin partner, som de er vant til å ha ved sin side, og støtte i oppdragelsen av barna. Nå må de kanskje ta vare på barna alene. De er livredde for hva som kan skje med partneren i Etiopia. Det er en frykt som barna merker. Hvordan skal de forklare for barna at deres far eller mor kan når som helst bli hentet av politiet og sent ut av landet til et diktatorisk regime, hvor de risikerer undertrykking, forfølgelse, fengsel, tortur og/eller bli drept? (4)

Jeg mener at asylpolitikken her er i strid med flere av Barnekonvensjonens artikler (5), deriblant:

- 3.1: ”Ved alle handlinger som berører barn… skal barnets beste være et grunnleggende hensyn."

- 9.1 som pålegger myndighetene å ”sikre at et barn ikke blir skilt fra sine foreldre mot deres vilje, unntatt når kompetente myndigheter, som er underlagt rettslig prøving, i samsvar med gjeldende lover og saksbehandlingsregler, beslutter at slik atskillelse er nødvendig av hensyn til barnets beste."

- 10.1 som sier at ”søknader fra et barn eller dets foreldre om å reise inn i eller ut av en parts territorium med henblikk på familiegjenforening” skal behandles ”på en positiv, human og rask måte. Partene skal dessuten sikre at fremleggelse av en slik søknad ikke vil få negative følger for søkerne og for medlemmene av deres familie.”

Det haster med å finne politiske løsninger for å forhindre at barna blir ofre for regjerningens behov for å vise at de har en knalltøff asylpolitikk. Jeg oppfordrer regjeringen til å tenke på barnas beste og tillate søknader om familiegjenforening fra Norge, samt at disse sakene stilles i bero til søknadene er behandlet. Dagens politikk vil kun medføre mye unødig lidelse for barna.


Referanse:
1. Redd Barna (2012, 14. mars). Barn kan miste foreldre.
2. NOAS & Redd Barna (2012, 13. mars). Returavtalen med Etiopia – barn som mister foreldre.
3. Aftenposten (2012, 15. mars). Fratas far eller mor i fem år.
4. Sense and Goodness (2012, 18. mars). Rettigheter i Etiopia.
5. FNs Barnekonvensjon

No comments:

Post a Comment