Thursday, June 7, 2012

Stabilitet i Barnehagen


Små barn har behov for forutsigbare omgivelser. Det må imidlertid ikke være for ensformig, da det vil føre til at barna får for lite utfordringer og læring fra dem. Men det må heller ikke være konstante forandringer, som vil føre til utrygghet, desorientering og rotløshet.

Dette understøttes av forskning på, blant annet, barnehjemsbarn og effektene av sykehusinnleggelse og skilsmisse, hvor skadeomfanget avhenger av, blant annet, i hvilken grad man bevarer kontinuitet for barna. Kjente rutiner skaper trygghet, og dermed mindre sannsynlighet for at barnet tar alvorlig skade. Derfor er stabilitet i barnehagene essensielt. Det bør være stabilitet i arbeidsstokken, i oppdragelsen og omgivelsene.

Ustabilitet i omsorgen kan skyldes at det er for hyppige yrkesfrafall. Stadige brudd i omsorgsrelasjoner vil kunne skade barna. Det er fare dersom barna opplever et for stort og stadig skiftende antall omsorgspersoner, spesielt for de som opplever kaos og konflikt i hjemmet. Det bør være mest mulig lengeværende og faste ansatte i barnehagene, og helst faste vikarer man henter inn ved behov.

Omsorgen som gis må være stabil og konsekvent. Forskning viser at, store forskjeller mellom omsorgspersoner i oppdragerstil kan bidra til mistilpassning hos barn. Det vil blant annet kunne skape full forvirring om hva som er tillat, påbudt og forbudt. Det samme gjelder hvis omsorgspersonen oppfører seg svært ulikt ovenfor barnet til ulike tider. Stabil og konsekvent atferd fra omsorgspersoner er essensielt for at barna skal ha en sunn utvikling.


Referanse:
Schaffer, H. R. (2000). På Barns Vegne: Psykologiske Spørsmål og Svar om Barns Oppvekst. Oslo: Gyldendal Akademisk.

No comments:

Post a Comment